[Malayalam വിഷു] Happy Vishu 2017 {HD} Images, Whatsapp DP, Pics & Photos, Wallpaper, Animated GIF Glitters Sparkling, Wishes, Quotes, SMS, Messages & Facebook FB Status English Malayalam

By | April 14, 2017

Happy Vishu 2017 HD Images Wallpaper, Whatsapp DP, Pics & Photos, Animated GIF, Wishes, Quotes, SMS, Messages & Facebook FB Status English Malayalam

Happy Vishu 2017 HD Images Wallpapers

Vishu (വിഷു, Bisu) is the Hindu new year festival celebrated in the Indian state of Kerala and nearby Tulunadu region of Coastal Karnataka. The festival follows the solar cycle of the lunisolar Hindu calendar as the first day of month called Medam. It therefore always falls in the middle of April in the Gregorian calendar on or about 14 April every year. The same day, many Hindus elsewhere observe new year as well but the festival is called Vaisakhi or other names. Vishu literally means equal, and in the festival context it connotes the completion of spring equinox. The festival is notable for its solemnity and the general lack of pomp and show that characterize other Hindu festivals of Kerala such as Onam. People send SMS Mesages & Photos to their near and dear ones. We are providing the you a collection of Happy Vishu 2017 HD Images, HD Wallpapers, HD Photos to share with your friends and family over Facebook, Twitter, Pinterest, Whatsapp, Email etc. You can use these Happy Vishu 2017 Whatsapp DP, Whatsapp Status, Facebook DP & Facebook Status, Messages, SMS, Quotes or Happy Vishu 2017 Whatsapp DP, Whatsapp Status, Facebook DP & Facebook Status, Messages, SMS, Quotes, Pics to put on your profiles.

Happy Vishu Image HD Wallpaper 2017 Free Download

Happy Vishu Image HD Wallpaper 2017 Free Download

Happy Vishu HD Wallpapers Images Photos

Happy Vishu HD Wallpapers Images Photos

Happy Vishu HD Facebook DP FB Status Image Pic Photo

Happy Vishu HD Facebook DP FB Status Image Pic Photo

Happy Vishu Greetings Shayari English Malayalam

Happy Vishu Greetings Shayari English Malayalam

Happy Vishu 2017 HD Whatsapp DP Pics Photos

Happy Vishu 2017 HD Whatsapp DP Pics Photos

Happy Vishu 2017 Whatsapp DP, Whatsapp Status, Facebook DP & Status, Pics, Quotes, Messages in Hindi & Malayalam

Let’s welcome Vishu with new hope at heart and with great enthusiasm, anticipation and eagerness.
Happy Vishu

Vishu stands for new and fresh
Life is always new and fresh
Let us strive to make all days Vishu.
Happy Vishu

May the Lord’s blessing bring peace to your home and
heart on Vishu and always during this year.
Happy Vishu

Let this Vishu give you the strength to do all that you
dreamed to do during last year but didn’t dare to do.
Happy Vishu! Let this be a delightful year,
filled with delightful things in each of its days
Happy Vishu

Messages are not for time pass.
They silently say that I am thinking of you right now and also Making you to think of me at least for a moment……
“HAPPY VISHU”

B4 the celebration starts,
B4 nostalgia sets in,
B4 u get busy &
B4 the network gets jammed,
Let Me Wish U “A FABULOUS HAPPY VISHU”

This simple SMS Travelled through My room, the Roads, Buildings, Towers,
Clouds, Satellites & finally reached your mobile
Just to say HAPPY VISHU!

Only the open heart receives love.
Only the open mind receives wisdom and
Only the open hand receives Gifts and
Only the lucky one receives VISHU WISHES from meeeee.

This is to formally announce that I have started accepting “VISHU KAINEETTAM” in Cash, Cheques, DD, Top-up cards…etc. Avoid last minute rush!!
HAPPY VISHU

Vishu promises of a new beginning and a fresh start. May this festival also bring new hopes to your life! Happy Vishu 

It’s time to spread love and wish for a new start. Wishing you a Happy Vishu!

On this Vishu wish you a plentiful and prosperous year. May all your dreams and desires come true! Happy Vishu

May Lord Krishna shower his benign blessings on you and your family.
May happiness and peace surround you with his eternal love and strength.
Happy Vishu !!

आप सभी को विशु  के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ!
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप व आपका परिवार सदैव सुख समृद्ध खुशहाल रहे !

This Vishu may Lord Krishna bless us
and the entire humanity with her all best blessings.
Wishing you and ur family a Happy Vishu !!!

Happy Vishu 2017 HD Images Wallpaper Whatsapp DP Pics Photos

Happy Vishu 2017 HD Images Wallpaper Whatsapp DP Pics Photos

Happy Vishu 2017 HD Images Wallpapers

Happy Vishu 2017 HD Images Wallpapers

Happy Vishu 2017 Animated GIF Images Wallpapers

Happy Vishu 2017 Animated GIF Images Wallpapers

Happy Vishu 2017 Animated GIF Images Pics Photos

Happy Vishu 2017 Animated GIF Images Pics Photos

Happy Vishu 2017 Animated GIF Images Glitter Sparkling Photos

Happy Vishu 2017 Animated GIF Images Glitter Sparkling Photos

Happy Vishu 2017 HD Images Wallpapers 2016, Whatsapp DP, Whatsapp Status, Facebook DP & Status, Pics, Quotes, Messages, Animated GIF

Orayiram kanikonnakal mansil pookunnu,
Oru Vishu kaalam koodi,
Vishu kaineetamayu ente hridayathil ninnum
Orayiram Vishu Asamsakal

Ormakal Koodu Kootiya manasinte Thalir chillayil,
Ponnin niramulla Orayiram Ormakalumayi,
oru Vishu koodi varavayi.
Othiri snehathode Orayiram
“Vishu Asamsakal”

SANTHOSHAVUM
SANTHIYUM
SANGEETHAVUM
SNEHAVUM
NIRNAJA
VISHU ASAMSAKAL…

kanikkonnakal
pookkumbol…
manithongalum chaarthumbol…
aarekum…,
vishu kaineettam…
Happy Vishu

Ormakal Koodu Kootiya manasinte Thalir chillayil,
Ponnin niramulla Orayiram Ormakalumayi,
oru Vishu koodi varavayi.
Othiri snehathode Orayiram “Vishu Asamsakal”
Happy Vishu

Kannu niraye kannane kani kandudum kai niraye kaineettavummayi
oru kanikonnayude vishu koodi varavayi…
Happy Vishu to all my friends.!

Take a vow to bring goodness and joy in the lives of those who are close to us.
Wish you a very Happy Vishu

മേട മാസ പുലരിയിൽ കണി കാണാൻ മാത്രം വിരിയുന്ന കണിക്കൊന്ന പൂക്കളുടെ നന്മയുമായി ഒരു *വിഷു കൂടി വരവായി*
എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും _advannce_ *വിഷു ആശംസകൾ

എല്ലാകൂട്ടുകാർക്കും
നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു വിഷു ആശംസിക്കുന്നു
ഒപ്പം സമ്പൽസമൃതിയാർന്ന ഒരു വർഷമാകട്ടെ ഇതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

Pularkaalam aavumbol Amma kannu pothipidichu kanicha thanna kani manassil kulirma thanna krsnan enna madhuravumayi
Oru Vishu Kudi
Ente Hridhayam Niranja
Vishu Dhinashamsakkal
Happy Vishu

Kanikkonnakal viriyunna medamasa ponpulariyil., aiswaryathinte prateekamayi oru VISHU koodi…
Snehapoorvam orayiramVISHU ashamsakal.
Happy Vishu

Pularkkaalathinte nairmalyavum puthuvarshathinte
pratheekshakalumaay veendumoru vishukkaalam…
Ellavarkkum puthu pratheekshayude
Vishu Aashamsakal…..
Happy Vishu

Happy Vishu Pictures

Happy Vishu Pictures

Happy Vishu Images

Happy Vishu Images

Vishu Wallpapers

Vishu Wallpapers

Vishu Images Free Download 2017

Vishu Images Free Download 2017

Happy Vishu 2017 Facebook Timeline Pics, HD Wallpapers, Animated GIF

The day of Vishu is often considered as the first day of the Malayali Hindu calendar. Vishu signifies the sun’s transit into the Meda Raasi. The Sadhya (feast) is a major part of all Kerala festivals. However, special dishes called Vishu Kanji, Thoran and Vishu katta are more important on the new year day. The Kanji is made of rice, coconut milk and spices. Vishu katta is a delicacy prepared from freshly harvested rice powder and coconut milk served with jaggery. Send Happy Vishu 2017 Whatsapp Status, Wishes, Messages to your near and dear ones. Pray God Shiv Shankar Ji to shower hes blessing on everyone so that their would not be any problem with anyone. It is good way to send Happy Vishu 2017 Whatsapp DP, Facebook Timeline Pics, HD Images, HD Wallpapers, Facebook Status with your family & friends.

Vishu Images

Vishu Images

Vishu 2017 Animated GIF Images

Vishu 2017 Animated GIF Images

Happy Vishu Wishes Quotes SMS Messages Whatsapp Status Hindi English Malayalam

Happy Vishu Wishes Quotes SMS Messages Whatsapp Status Hindi English Malayalam

Happy Vishu 2017 Download HD Images, Pics & Whatsapp DP

The tradition has been that one of the members of the house, typically the mom or elderly person lights up the lamps at dawn, then goes to each member of her family one by one, blindfolds and wakes each one up, walks them to the front of the setting. She then releases the blindfold so one can see the setting, and then greets the Vishu day. The tradition of buying of new clothes for the occasion of Vishu is called Puthukodi or Vishukodi. There is also a popular tradition of elders giving money to younger ones or dependents of the family. We are providing the Happy Vishu 2017 HD Images, Wallpapers, FB DP, Whatsapp DP, Pics, Photos, FB Status, Whatsapp Status here in this page.

Happy Vishu Wishes in English Malayalam

Happy Vishu Wishes in English Malayalam

Happy Vishu Wishes Images

Happy Vishu Wishes Images

Happy Vishu Pics Photos

Happy Vishu Pics Photos

How to Download Happy Vishu 2017 HD Images, Walpapers, FB Timeline Pics Free

  • At first right click on the image you wants to download.
  • All option will show up on the Happy Vishu 2017 HD Images, Wallpapers.
  • Click on the option “save as”
  • It will ask you as where to save the Happy Vishu 2017 Facebook Timeline Photos, Pics, Whatsapp Status etc.
  • Choose the location where you want to save them.
  • Press Save button.
  • We wish you A Very Happy Vishu 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *