“इण्डिया डिवाइडेड” पुस्तक के लेखक कौन है ?

By | September 5, 2017

Ques: “इण्डिया डिवाइडेड” पुस्तक के लेखक कौन है ?

Options are:

Option 1: ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

Option 2: डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद

Option 3: नरेन्द्र देव

Option 4: आसफाक अली

Correct Answer: डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *